Quy trình tham gia học trực tuyến

PB Quản lý đào tạo, Phòng quản lý khoa học cấp tài khoản cho sinh viên truy cập vào hệ thống học liệu của khoa.

Mỗi một lớp / học viên được cấp 01 tài khoản do giảng viên chủ nhiệm cung cấp

Các thông tin về kỹ thuật xin email về địa chỉ: iteduf(at) vnu.edu.vn

 

©2008-2012 Copyright by University of Education, VNU. All right Reserved