Đề cương môn học » CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ

Khoá đào tạo: Cử nhân Sư phạm ngành Lịch sử

Tên môn học: Chương trình, phương pháp dạy học Lịch sử

Số tín chỉ:       4

Học kỳ:          7B

Môn học:     Bắt buộc

 

Các môn học tiên quyết

- Triết học và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn chính và khối kiến thức phương pháp và nghiệp vụ lịch sử của Khoa Lịch sử (ĐH KHXH-NV).

- Tâm lý học 1, 2

- Lý luận dạy học

- Giáo dục học đại cương

- Tổ chức, quản lý trường lớp và hoạt động giáo dục

- Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Phương pháp - công nghệ dạy học

- Thực hành sư phạm 1, 2

 

 Các môn học kế tiếp

- Thực tập sư phạm

 

 

Mục tiêu môn học

1.  Mục tiêu chung

  • Kiến thức:

- Hiểu được đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của PPDH lịch sử với tư cách là một khoa học.

- Hiểu được mục tiêu, cấu trúc, nội dung cơ bản của chương trình môn Lịch sử ở trường THPT.

- Trình bày và phân tích được đặc điểm của tri thức lịch sử; Xác định con đường hình thành tri thức lịch sử theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

- Trình bày được khái niệm, vận dụng được các phương pháp dạy học khác nhau trong thiết kế bài dạy và dạy học môn Lịch sử ở trường THPT; Đánh giá được ưu và nhược điểm của từng phương pháp dạy học.

- Phân tích các yếu tố chi phối việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn học.

- Xác định được 3 hình thức tổ chức dạy học lịch sử và khả năng vận dụng phù hợp thực tiễn dạy học lịch sử ở trường THPT.

- Xây dựng được kế hoạch bài dạy, hồ sơ bài dạy môn Lịch sử theo yêu cầu đổi mới hiện nay.

- Phân tích và đánh giá ưu, nhược điểm của các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường THPT.

  • Kĩ năng:

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy từng bài, từng phần, từng nội dung nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

- Thiết kế đồ dùng dạy học môn Lịch sử.

- Thiết kế giáo án, hồ sơ bài dạy môn Lịch sử THPT.

- Triển khai và đánh giá cải tiến bài dạy.

- Tổ chức các hoạt động học tập tích cực; Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học lịch sử, làm bài thực hành..

- Lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với thực tiễn dạy học Lịch sử ở trường THPT.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Hướng dẫn học sinh thường xuyên tự đánh giá kết quả học tập và tự định hướng để thành công trong học tập.

- Rèn kỹ năng thuyết trình, giao tiếp; tự học, tự nghiên cứu; phê phán, giải quyết tình huống.

  • Về thái độ:                                                                    

- Nhận thức được lĩnh vực phương pháp luôn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo; thấy rõ trách nhiệm không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy.

- Yêu nghề và luôn có ý thức giáo dục học sinh yêu thích môn học Lịch sử.

2. Mục tiêu khác:

            - Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học (20)

            - Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm (36)

            - Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác (39)

            - Rèn luyện kỹ năng sử dụng thời gian hiệu quả (41)

 

 Những nội dung cơ bản của môn học

- Khái niệm, tầm quan trọng, đối tượng, phương pháp nghiên cứu của PPDHLS.

- Vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên môn Lịch sử ở trường THPT.

- Vị trí, vai trò của môn học Lịch sử ở trường THPT.

- Mục tiêu, nội dung chương trình môn Lịch sử ở trường THPT.

- Con đường hình thành tri thức lịch sử cho học sinh.

- Hệ thống PPDHLS ở trường THPT.

- Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử ở trường THPT.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử ở trường THPT.

- Kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử.

 

Tóm tắt nội dung môn học

- Phương pháp dạy học lịch sử là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử.

- Mục tiêu của môn học nhằm hình thành kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm Lịch sử. Nội dung môn học bao gồm: những vấn đề lý luận về môn PPDHLS ở trường THPT; con đường hình thành kiến thức lịch sử cho học sinh; hệ thống khái niệm và quy trình triển khai các phương pháp khác nhau trong dạy học lịch sử ở trường THPT; các yếu tố chi phối việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn học; các biện pháp hướng dẫn học sinh phương pháp học môn Lịch sử; hình thức tổ chức dạy học lịch sử ở trường phổ thông; cách thức xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử; phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách chính xác, khách quan; các biện pháp giúp học sinh tự đánh giá, tự điều chỉnh để thành công trong học tập môn Lịch sử.

- Trên cơ sở những kiến thức được cập nhật thường xuyên, môn học giúp sinh viên tiếp cận với những quan điểm dạy học hiện đại, những phương pháp dạy học tích cực phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục hiện nay.

- Đặc biệt để rèn luyện những kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên, môn học tập trung nhiều vào nội dung thực hành: xây dựng kế hoạch bài dạy, hồ sơ bài dạy; thực hành dạy học (có sự hỗ trợ của các phương tiện kĩ thuật hiện đại); xây dựng câu hỏi và các bảng hướng dẫn kiểm tra đánh giá theo mục tiêu.

 

 Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT VỀ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ

1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định PPDHLS là một khoa học

            1.1.1. Khái niệm Phương pháp dạy học Lịch sử

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của PPDHLS

1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của PPDHLS

1.1.4. Yêu cầu của thực tiễn dạy học lịch sử ở trường phổ thông và vai trò của PPDHLS

1.2. Người giáo viên môn Lịch sử ở trường THPT

 

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN LỊCH SỬ

Ở TRƯỜNG THPT

2.1. Vai trò, vị trí của môn Lịch sử ở trường phổ thông

2.1.1. Vai trò của môn Lịch sử ở trường phổ thông

2.1.2. Mối liên hệ giữa môn Lịch sử với các môn học khác ở trường THPT                      

2.1.3. Mối liên hệ của môn Lịch sử ở các bậc học

2.2. Chương trình môn Lịch sử ở trường THPT

        2.2.1. Mục tiêu của môn học Lịch sử

      2.2.1.1. Mục tiêu về kiến thức

2.2.1.2. Mục tiêu về kỹ năng

2.2.1.3. Mục tiêu về thái độ

2.2.1.4. Thực hành xác định mục tiêu cho một chương, một bài học Lịch sử ở bậc THPT

2.2.2. Những nguyên tắc xây dựng chương trình môn Lịch sử ở trường phổ thông

2.2.3. Cấu trúc, nội dung chương trình môn Lịch sử THPT

2.2.4. Mối liên hệ giữa nội dung phần Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam trong chương trình

2.3. Sách giáo khoa Lịch sử THPT

2.3.1. Vai trò của SGK trong dạy học lịch sử ở trường THPT

2.3.2. Cấu trúc của SGK Lịch sử ở trường THPT

 

CHƯƠNG 3

CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH TRI THỨC LỊCH SỬ

3.1. Đặc điểm của tri thức lịch sử

3.2. Con đường hình thành tri thức lịch sử theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

            3.2.1. Cung cấp sự kiện lịch sử

            3.2.2. Tạo biểu tượng lịch sử

            3.2.3. Hình thành khái niệm lịch sử

            3.2.4. Rút ra quy luật và bài học lịch sử

3.3. Thực hành

 

CHƯƠNG 4

HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ

Ở TRƯỜNG THPT

4.1. Nhóm phương pháp thông tin – tái hiện lịch sử

4.1.1. Phương pháp dùng lời

4.1.1.1. Tường thuật

4.1.1.2.  Miêu tả

4.1.1.3.  Kể chuyện

4.1.1.4.  Nêu đặc điểm của sự kiện và nhân vật lịch sử

4.1.1.5.  Giải thích

4.1.1.6.  Diễn giảng

4.1.1.7. Những ưu điểm và nhược điểm của nhóm phương pháp dùng lời

4.1.2. Phương pháp trực quan

4.1.2.1. Phương pháp sử dụng bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, niên biểu

4.1.2.2. Phương pháp sử dụng tranh ảnh, phim tư liệu lịch sử

4.1.2.3. Phương pháp sử dụng sa bàn, hiện vật lịch sử

4.1.2.4. Phương pháp sử dụng bảng viết và một số phương tiện công nghệ hỗ trợ

4.1.2.5. Những ưu điểm và nhược điểm của nhóm phương pháp trực quan

4.1.3. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong nhóm phương pháp thông tin – tái hiện lịch sử

4.1.4. Thực hành dạy học

4.2. Nhóm phương pháp phát triển năng lực nhận thức lịch sử

4.2.1. Phương pháp sử dụng sách giáo khoa lịch sử

         4.2.1.1. Sử dụng sơ đồ Đai-ri trong thiết kế bài dạy

         4.2.1.2. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK trong học tập lịch sử

         4.2.1.3. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong việc sử dụng SGK lịch sử

4.2.2. Phương pháp sử dụng tài liệu lịch sử

         4.2.2.1. Phân loại tài liệu lịch sử

         4.2.2.2. Các trường hợp sử dụng tài liệu lịch sử

         4.2.2.3. Hướng dẫn học sinh sưu tầm và sử dụng tài liệu lịch sử trong học tập

         4.2.2.4. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong việc sử dụng tài liệu lịch sử

4.2.3. Phương pháp sử dụng tài liệu văn học

         4.2.3.1. Các loại tài liệu văn học

         4.2.3.2. Các trường hợp sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử

         4.2.3.3. Hướng dẫn học sinh sưu tầm và sử dụng tài liệu văn học trong học tập lịch sử

         4.2.3.4. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong việc sử dụng tài liệu văn học

4.2.4. Phương pháp sử dụng tài liệu trên mạng Internet

         4.2.4.1. Vai trò của việc sử dụng tài liệu trên mạng Internet trong dạy học lịch sử

         4.2.4.2. Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng nguồn tài liệu trên mạng Internet trong học tập lịch sử

         4.2.4.3. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh

4.2.5.  Phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập lịch sử

4.2.5.1. Vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng câu hỏi, bài tập lịch sử

4.2.5.2. Các loại câu hỏi, bài tập lịch sử

4.2.5.3. Các yêu cầu của câu hỏi, bài tập lịch sử

4.2.5.4. Phương pháp sử dụng 

4.2.5.5. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong phương pháp sử dụng các câu hỏi, bài tập lịch sử

4.2.6.  Phương pháp thảo luận nhóm

4.2.6.1. Khái niệm về phương pháp thảo luận nhóm

4.2.6.2. Quy trình triển khai phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử

4.2.6.3. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử

4.2.6.4. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong phương pháp thảo luận nhóm

4.2.7. Phương pháp Graph

4.2.7.1. Khái niệm về phương pháp Graph

4.2.7.2. Các bước thiết kế và sử dụng Graph trong dạy học lịch sử

4.2.7.3. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp Graph

4.2.7.4. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong phương pháp Graph

4.2.5. Thực hành dạy học

4.3.  Nhóm phương pháp tìm tòi - nghiên cứu lịch sử

4.3.1. Dạy học nêu vấn đề

4.3.1.1. Tình huống có vấn đề trong dạy học lịch sử

4.3.1.2. Cách thức xây dựng và giải quyết tình huống có vấn đề trong dạy học lịch sử

4.3.1.3. Ưu điểm và nhược điểm của dạy học nêu vấn đề

4.3.1.4. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong dạy học nêu vấn đề

4.3.2. Dạy học tích hợp

4.3.2.1. Khái niệm về dạy học tích hợp

4.3.2.2. Tác dụng của dạy học tích hợp trong môn Lịch sử

4.3.2.3. Dạy học tích hợp các chuyên ngành lịch sử trong một giai đoạn lịch sử

4.3.2.4. Dạy học tích hợp các chuyên ngành lịch sử theo một chủ đề, chuyên đề

4.3.2.5. Dạy học tích hợp liên môn

4.3.2.6. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh

4.3.3. Dạy học theo dự án

   4.3.3.1. Khái niệm dạy học dự án

   4.3.3.2. Các bước thiết kế dự án

   4.3.3.3. Quy trình tiến hành dạy học theo dự án

   4.3.3.4. Ưu điểm và nhược điểm của dạy học theo dự án

   4.3.3.5. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong dạy học theo dự án

4.3.4. Thực hành dạy học

4.4. Hướng dẫn học sinh tự học Lịch sử

4.4.1. Khái niệm tự học

4.4.2. Ưu điểm, nhược điểm trong cách học Lịch sử của học sinh THPT hiện nay

4.4.3. Hướng dẫn học sinh tự học dựa trên các kiểu học

4.4.4. Hướng dẫn học sinh học theo quy trình của phương pháp nghiên cứu lịch sử

4.4.4.1. Khái niệm phương pháp nghiên cứu lịch sử

4.4.4.2. Các bước học lịch sử theo quy trình của PPNCLS

4.4.4.3. Ưu và nhược điểm của việc sử dụng PPNCLS để học lịch sử

4.4.4.4. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh

4.4.5. Thực hành

 

CHƯƠNG 5

CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

5.1. Dạy học lịch sử trên lớp

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Tiến trình thực hiện bài dạy trên lớp

5.2.  Dạy học lịch sử ngoài lớp

5.2.1. Khái niệm

5.2.2. Một số hình thức dạy học lịch sử ngoài lớp

5.2.3. Các bước tiến hành dạy học lịch sử ngoài lớp

5.2.4. Ưu và nhược điểm của dạy học lịch sử ngoài lớp

5.2.5. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh

5.3. Hoạt động ngoại khoá trong dạy học lịch sử

5.3.1. Tham quan        

5.3.2. Nói chuyện lịch sử

5.3.3. Trao đổi, thảo luận (Xêmina)

5.3.4. Xem phim lịch sử

5.3.5. Dạ hội theo chủ đề

5.3.6. Sưu tầm, tìm hiểu lịch sử

5.4. Thực hành

 

CHƯƠNG 6

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

6.1. Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử

6.1.1. Khái niệm bài dạy

6.1.2. Tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc xây dựng kế hoạch bài dạy

6.1.2.1. Tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch bài dạy

6.1.2.2. Mục đích, yêu cầu của việc xây dựng kế hoạch bài dạy

6.1.3. Cách thức, trình tự thiết kế bài dạy

6.1.3.1. Xác định loại bài học

6.1.3.2. Xác định vị trí, mục tiêu, nội dung cơ bản của bài

6.1.3.3. Xác định nguồn tài liệu tham khảo

6.1.3.4. Lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy phù hợp

6.1.3.5. Thiết kế các hoạt động dạy học

6.1.3.6. Dự kiến các tình huống, khó khăn mà HS có thể gặp (nội dung, hình thức thực hiện...)

6.1.3.7. Trình bày kế hoạch bài dạy

6.1.4. Đánh giá, rút kinh nghiệm sau bài dạy

6.2. Thiết kế hồ sơ bài dạy môn Lịch sử với sự hỗ trợ của công nghệ

6.2.1. Khái niệm hồ sơ bài dạy

6.2.2. Ưu điểm của hồ sơ bài dạy

6.2.3. Các bước thiết kế hồ sơ bài dạy

6.2.4. Sử dụng các phần mềm xây dựng nguồn tài liệu hỗ trợ dạy học lịch sử

6.3. Thực hành

 

CHƯƠNG 7

KIẾM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

7.1. Khái niệm

7.2. Ý nghĩa của kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường THPT

7.3. Những hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử ở trường THPT hiện nay

7.4. Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong môn Lịch sử

7.4.1. Xây dựng câu hỏi tự luận theo các mục tiêu dạy học

7.4.2. Xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho chương trình môn Lịch sử ở trường THPT

7.4.3. Xây dựng các đề kiểm tra cho chương trình môn Lịch sử ở trường THPT

7.5. Xây dựng các mẫu phiếu đánh giá và hướng dẫn học sinh tự kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử

7.6. Xây dựng phiếu góp ý về công tác biên soạn chương trình và phương pháp dạy học của giáo viên

7.7. Thực hành

10. Tài liệu

10.1. Tài liệu chính

1. ThS.Hoàng Thanh Tú, Tập bài giảng môn Phương pháp dạy học lịch sử, Khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội.

2. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Phương pháp dạy học lịch sử, tập 1,  2, NXB Đại học Sư phạm, 2002.

3. Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10, 11, 12.

4. Tập bản đồ Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam chương trình THPT

5. Đĩa CD bài giảng mẫu, phim tư liệu lịch sử.

10.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, NXB ĐHSP, 2005.

2. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Một số chuyên đề PPDHLS, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005.

3. Giáo trình “Chương trình dạy học cho tương lai của Intel”.

4. Jean-Marc Denommé et Madeleine Roy, Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên, 2000.

5. Đổi mới việc dạy học lịch sử lấy “học sinh làm trung tâm”, ĐHSP - ĐHQG Hà Nội 1996.

6. Kênh hình trong dạy học lịch sử ở trường THPT, NXB ĐHQG, Hà Nội, 2000.

7.  Giáo trình Lịch sử thế giới cổ trung đại, cận đại và hiện đại

8.  Giáo trình Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, cận đại và hiện đại

10.3. Tài liệu tham khảo lựa chọn

1. Thái Duy Tuyên, Những vấn đề cơ bản của giáo dục học hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.

2. Các tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Tạp chí Dạy và học ngày nay.

3. N.G.Đairi, Chuẩn bị bài học lịch sử như thế nào, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1973.

4. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Những vấn đề lịch sử trong tác phẩm Hồ Chí Minh, NXB ĐHQG, Hà Nội, 2006.

5. Trần Bá Hoành, Đánh giá trong giáo dục, NXB Giáo dục 1998.

6. Nguyễn Cảnh Toàn (Chủ biên), Quá trình dạy – tự học, NXB Giáo dục, HN, 1997.

7. Nguyễn Cảnh Toàn (Chủ biên), Học và dạy cách học, NXB ĐHSP, 2004.

8. Paul R. Burden, David M.Byrd, Method for Effective teaching, Allyn & Bacon, Incorporated, Boston, MA, U.S.A, 1993.

9. Richard I. Arends, Leaning to teach, 3rd edition, Mcgraw-Hill College, 1994.

10. Susan Capel, Marilyn Leask & Tony Turner, Learning to teach in the Secondary School, 2nd edition by Routledge, London.

11. Robert J. Marzano, Handbook for Classroom Instruction That Works, Assn for Supervision & Curriculum, Alexandria, Virginia, U.S.A, 2001.

12. David A. Jacobsen, Paul Eggen, Donald Kauchak, Method for teaching: Promoting Student Learning in K-12 Classrooms, 7th edition, Prentice Hall , 2005.

 

Chính sách đối với môn học:

- Sinh viên không được vắng mặt quá 3 giờ học lý thuyết.

- Sinh viên có mặt đầy đủ trong các giờ thực hành, làm việc nhóm, xêmina (nếu vắng quá 2 buổi thực hành sẽ không được dự thi hết môn), mỗi SV phải trình bày trước lớp ít nhất một lần, chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của giảng viên. Trong các giờ làm việc nhóm: phải có biên bản làm việc nhóm, ghi rõ nội dung phân công nhiệm vụ trong nhóm, kết quả thực hiện.

- Sinh viên nộp bài tập đầy đủ, đúng hạn, đúng quy cách theo yêu cầu của giảng viên, không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.

- Sinh viên phải hoàn thành đầy đủ 6 bài tập và KT giữa kỳ đạt điểm TB trở lên mới được dự thi hết môn.

 

 Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (Kiểm tra các mục tiêu bậc 1: 34)

2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ (32 mục tiêu bậc 2, 21 mục tiêu bậc 3)

 

Hình thức

Nội dung KT

Thời gian KT-ĐG

Tiêu chí kiểm tra - đánh giá

Trọng số

a. Bài tập cá nhân/ tuần

Lý thuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hành

Tuần 2, 6 và 8

v     Về hình thức (1 điểm):

- Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ.

- Đánh máy trên khổ giấy A4, từ 3 – 5 trang (Quy định về trình bày văn bản: cách trên, dưới:2 cm, lề trái: 3,5 cm, lề phải: 2 cm).

v     Về nội dung: (9 điểm)

- Chủ đề (1 điểm): SV lựa chọn vấn đề có liên quan đến nội dung lý thuyết hoặc tự nghiên cứu của tuần, có ý nghĩa thực tiễn.

- Trình bày (3 điểm):

+ Xác định được vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý

+ Triển khai các ý rõ ràng, mạch lạc, lôgic.

- Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu (4 điểm).

- Có sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn (1 điểm)

 

- Theo nội dung của tuần (Rubric)

10%

b. Bài tập nhóm/tháng

Lý thuyết

 

Thực hành

Tuần 4

 

Tuần 14

- Phân công nhiệm vụ và có kế hoạch hoạt động nhóm rõ ràng (2 điểm).

- Tiến trình hoạt động nhóm thể hiện được sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm (2 điểm).

- Đánh giá sản phẩm nhóm: trình bày của nhóm, báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm (nội dung thực hành có giáo án kèm theo). (6 điểm)

- Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm (Xem phụ lục)

10%

c. Bài tập lớn học kỳ

Viết tiểu luận

Tuần 15

v     Chủ đề

Người học tự chọn theo các hướng:

- Phân tích các yếu tố chi phối việc lựa chọn, sử dụng các PPDHLS ở trường THPT.

- Lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học cho một loại bài lịch sử cụ thể (trong chương trình lịch sử THPT).

- Xây dựng chủ đề và nội dung cho hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường THPT.

- Dạy học Lịch sử địa phương.

- Các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường THPT.

- Hướng dẫn HS  tự học, tự kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường THPT.

v     Tiêu chí đánh giá bài tiểu luận

- Hình thức: 1 điểm

+ Bố cục hợp lý, diễn đạt chính xác, hợp lệ, chú thích khoa học rõ ràng.

+ Ngôn ngữ trong sáng, trình bày đẹp đúng quy cách.

 + Dung lượng khoảng 15 - 20 trang.

- Nội dung: 8 điểm

+ Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lý và lôgic.

+ Trình bày được lịch sử nghiên cứu vấn đề.

+ Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, năng lực tư duy phê phán trong giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

+ Thể hiện được khả năng hiểu và ứng dụng phương pháp dạy học lịch sử.

+ Có sử dụng các tài liệu, phương pháp, công nghệ do giảng viên hướng dẫn.

+ Có danh mục tài liệu tham khảo.

- Nâng cao: 1 điểm

+ Tham khảo nhiều tài liệu

+ Cách giải quyết vấn đề sáng tạo, khoa học, sâu sắc và ấn tượng.

15%

d. Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ

 

Thực hành dạy học (trong 15’-20).

Tuần 11

Xem tiêu chí đánh giá giáo án và giảng bài của hình thức thi cuối kỳ

15%

 

  1. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ (Thực hiện vào tuần 16)

Nội dung: Thực hành dạy học mini (Trong 20 - 25 phút).

Trọng số điểm: 50%.

Yêu cầu kiểm tra thực hành:

1.            Thiết kế giáo án cho 1 bài trong chương trình phổ thông (Trình bày trên Word và PowerPoint).

2.            Thực hành dạy học theo yêu cầu (có sử dụng phương tiện dạy học) và trả lời câu hỏi của GV liên quan đến bài dạy.

Tiêu chí đánh giá:

Điểm kiểm tra hết môn là trung bình cộng của điểm giáo án và thực hành dạy học. Trong đó:

·              Điểm Giáo án chiếm 40% tổng điểm thi cuối kì, trong đó giáo án thường (trình bày trên Word) chiếm 60%; giáo án điện tử (trình bày trên PowerPoint) chiếm 40%.

·              Điểm Thực hành dạy học chiếm 60% tổng điểm thi cuối kì

 

GA (GATx60%+GAĐTx40%)x40%

Điểm KTHM  =           +

                                                THDH x60%

 

Gửi bạn bè      Bản in
Các tin khác
©2008-2012 Copyright by University of Education, VNU. All right Reserved