Đề cương môn học » Chương trình, phương pháp dạy học Sinh học

Khoá đào tạo:  Cử nhân sư phạm ngành Sinh học

Tên môn học:  Chương trình, phương pháp dạy học Sinh học

Số tín chỉ:       4

Mã môn học:

Học kì:           7B

Môn học:       Bắt buộc

 

Các môn học tiên quyết

-       Các môn học về chuyên ngành Sinh học

-       Tâm lý học 1

-       Tâm lý học 2

-       Giáo dục học đại cương

-       Lý luận dạy học

-       Phương pháp và công nghệ dạy học

-       Đo lường và đánh giá trong giáo dục

 

 

Các môn học kế tiếp

Thực tập sư phạm

 Mục tiêu môn học

1. Mục tiêu chung

 Sau khi học xong môn học, sinh viên đạt được:

-       Kiến thức:

§         Xác định được các đặc trưng cơ bản của môn Sinh học để từ đó có cách lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.

§         Nắm vững chương trình Sinh học ở trường THPT, có khả năng cập nhật kiến thức các chuyên đề Sinh học đầy đủ, sâu sắc, chính xác, hiện đại đáp ứng cho việc dạy Sinh học ở trường phổ thông.

§         Vận dụng kiến thức về lí luận và phương pháp dạy học để thiết kế các bài giảng cũng như giảng dạy môn Sinh học ở bậc phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

§         Vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học.

-       Kỹ năng:

§         Kỹ năng vận dụng kiến thức Sinh học giải thích các hiện tượng trong thực tiễn và kỹ năng giải quyết các vấn đề đặt ra trong đời sống.

§         Kỹ năng tích hợp kiến thức các chuyên ngành và các ngành khoa học trong bài giảng Sinh học.

§         Có khả năng tổ chức bài thực hành nhằm tạo hứng thú học tập và lòng yêu khoa học, cung cấp kiến thức mới, minh họa kiến thức đã học, cũng như rèn luyện các kĩ năng thực hành cho học sinh.

§         Có khả năng thiết kế các câu hỏi, bài tập và xây dựng đề thi môn Sinh học phù hợp với mục đích của việc kiểm tra - đánh giá.

§         Có các kỹ năng sư phạm thiết yếu của một giáo viên trong việc thiết kế và thực hiện bài giảng (cách soạn giáo án, cách viết bảng, thiết kế và sử dụng đồ dùng  dạy học, cách đặt câu hỏi, cách nêu vấn đề, cách giao tiếp với người học...).

-       Thái độ:

§         Nhận thức và thực hiện tốt quan điểm lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy học. Tôn trọng người học và vì lợi ích của người học.

§         Xác định mục tiêu và lựa chọn nội dung dạy học đúng đắn, sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học

§         Nhận thức được sự cần thiết của việc trau dồi thường xuyên về chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu sự phát triển của xã hội nói chung và sự phát triển của giáo dục.

2. Mục tiêu khác

 

Những nội dung cơ bản của môn học

Phần I: Cơ sở lý luận đổi mới cách dạy và học môn sinh học

1. Quan điểm phát triển chương trình đào tạo và việc xây dựng kế hoạch bài giảng môn sinh học

2. Chương trình và sách giáo khoa môn sinh học  bậc THPT

3. Một số định hướng đổi mới cách dạy và học môn Sinh học

4. Dạy học các bài thực hành thí nghiệm

5. Sử dụng sơ đồ bảng biểu trong dạy học Sinh học

6. Kiểm tra đánh giá trong dạy học Sinh học

7. Thực hành soạn giáo án và giảng dạy

Phần 2: Phương pháp dạy học các chủ đề sinh học

8. Dạy học phần “Giới thiệu chung về thế giới sống”

9. Dạy học phần Sinh học tế bào và Vi sinh vật

10. Dạy học phần Sinh lí học thực vật.

11. Dạy học phần Sinh lí học động vật

12. Dạy học phần Di truyền

13. Dạy học phần Tiến hoá

14. Dạy học phần Sinh thái học

15. Thực hành giảng dạy

 

 Mục tiêu chi tiết môn học

* Nội dung 1: Quan điểm phát triển chương trình đào tạo và việc xây dựng kế hoạch bài giảng môn sinh học

- Giải thích được khái niệm chương trình đào tạo

- Phân tích được ưu và nhược điểm của 3 cách tiếp cận trong phát triển chương trình đào tạo

- Xác định được các khâu phát triển chương trình đào tạo và vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch bài giảng môn Sinh học

- Xây dựng được giáo án dạy học sinh học theo quan điểm phát triển

 

* Nội dung 2: Chương trình và sách giáo khoa môn sinh học  bậc THPT

- Giải thích được sự cần thiết của đổi mới chương trình và sách giáo khoa môn Sinh học.

- Đánh giá được những ưu điểm trong chương trình và sách giáo khoa sinh học hiện hành.

- Xác định được những yêu cầu đối với việc dạy, học và kiểm tra đánh giá để phù hợp với chương trình và sách giáo khoa Sinh học mới.

 

* Nội dung 3: Một số định hướng đổi mới cách dạy và học môn Sinh học

- Phân tích được ý nghĩa của mục tiêu dạy học theo cách tiếp cận phát triển

- Xây dựng được giáo án dạy học môn sinh học theo các nguyên lí: dạy cách học, tích hợp kiến thức trong bài dạy, dạy cách thiết lập các mối liên hệ, dạy cách thực hành sinh học

 

* Nội dung 4: Dạy học các bài thực hành thí nghiệm

- Phân tích được ý nghĩa của việc dạy học thực hành thí nghiệm trong môn Sinh học

- Xây dựng được qui trình tiến hành thực hành thí nghiệm

- Xây dựng được qui trình hướng dẫn học sinh tiến hành thực hành thí nghiệm

- Đánh giá được kết quả thực hành thí nghiệm của học sinh

 

* Nội dung 5: Sử dụng sơ đồ bảng biểu trong dạy học Sinh học

- Xác định được các dạng sơ đồ bảng biểu đặc thù trong dạy học môn Sinh học

- Xây dựng được sơ đồ bảng biểu dạy học đối với một nội dung kiến thức cụ thể

- Xây dựng được giáo án dạy học có sử dụng sơ đồ, bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực của người học.

 

* Nội dung 6: Kiểm tra đánh giá trong dạy học Sinh học

- Xác định được mục tiêu kiểm tra đánh giá người học trong môn Sinh học

- Phân tích được các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu

- Vận dụng kiểm tra đánh giá như một phương pháp dạy học phát triển năng lực tư duy của người học

- Xây dựng được các dạng đề thi môn Sinh học theo mục tiêu cụ thể (kiểm tra được chất lượng đầu vào, kiểm tra-đánh giá thường xuyên và định kỳ...)

 

* Nội dung 7: Thực hành soạn giáo án và giảng dạy

- Kỹ năng soạn giáo án theo quan điểm phát triển

- Kỹ năng giảng dạy các bài trong chương trình Sinh học THPT

 

* Nội dung 8: Dạy học phần Giới thiệu chung về thế giới sống

- Phân tích được đặc trưng của nội dung kiến thức “Giới thiệu chung về thế giới sống”.

- Rèn kỹ năng hướng dẫn học sinh học tập môn sinh học

- Xây dựng được mục tiêu phát triển người học qua nội dung “Giới thiệu chung về thế giới sống”: rèn kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng hệ thống hóa kiến thức, liên hệ thực tiễn, kỹ năng phân tích, tổng hợp.

- Biết cách khai thác tài nguyên để xây dựng tư liệu hình ảnh trong dạy học

 

* Nội dung 9: Dạy học phần Sinh học tế bào và Vi sinh vật học

- Phân tích được đặc điểm nội dung kiến thức phần Sinh học tế bào vàVi sinh vật học

- Thiết lập được các mối liên hệ cấu trúc - chức năng và nguyên lí của các quá trình  Sinh học trong dạy học phần Sinh học tế bào và Vi sinh vật học.

- Thực hiện được qui trình hướng dẫn học sinh thực hành tách chiết ADN

- Vận dụng được nguyên tắc gắn liền giữa lí thuyết và thực tiễn đời sống thông qua dạy học phần Sinh học tế bào và Vi sinh vật học

- Biết cách xây dựng phiếu học tập thông qua nội dung bài học phần

- Thiết kế và thực hành giảng dạy các bài học trong phần Sinh học tế bào và Vi sinh vật học theo hướng tích cực

 

* Nội dung 10: Dạy phần Sinh lí học thực vật

- Phân tích được nội dung kiến thức từ đó thiết lập được mối liên hệ cấu trúc - chức năng trong dạy học phần Sinh lí học thực vật.

- Có khả năng tích hợp kiến thức liên ngành (Vật lý- Sinh học, Hóa học – Sinh học) và chuyên ngành (lí sinh, hóa sinh, giải phẫu hình thái, tiến hóa, sinh thái.) trong dạy học phần Sinh lí học thực vật.

- Vận dụng kiến thức sinh lí học thực vật vào giải thích thực tiễn nghiên cứu và ứng dụng trong đời sống thực tiễn.

- Thiết kế bài giảng và thực hành giảng dạy phần Sinh lí học thực vật theo hướng tích cực hoá người học.

 

* Nội dung 11: Dạy học phần Sinh lí học động vật

- Phân tích được nội dung kiến thức và thiết lập được mối liên hệ cấu trúc - chức năng trong dạy học phần Sinh lí học động vật.

- Có khả năng tích hợp kiến thức chuyên ngành (Vật lí- sinh, hóa - sinh) và chuyên ngành (lí sinh, hóa sinh, tiến hóa, sinh thái.) trong dạy học phần Sinh lí học động vật.

- Vận dụng được những kiến thức về sinh lí học động vật trong việc giáo dục sức khỏe và ứng dụng vào đời sống thực tiễn

- Soạn được giáo án và thực thi được các bài giảng phần Sinh lí học thực vật theo hướng tích hợp sinh học cơ thể.

 

* Nội dung 12: Dạy học phần Di truyền

- Phân tích được đặc điểm của nội dung kiến thức Di truyền để khái quát hóa con đường hình thành các học thuyết sinh học nói riêng và học thuyết khoa học nói chung.

- Thiết kế được các hoạt dộng dạy học giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức Di truyền  theo tư duy nghiên cứu của các nhà khoa học.

- Có kỹ năng hướng dẫn học sinh giải các bài tập di truyền.

 

* Nội dung 13 : Dạy học phần Tiến hoá

- Phân tích được vị trí và đặc điểm nội dung kiến thức Tiến hoá trong chương trình

- Xác định được vai trò của Tiến hóa là sợi dây khâu nối các phân môn sinh học, từ đó biết cách tích hợp kiến thức sinh học cơ thể để dạy học phần Tiến hóa.

- Rèn kỹ năng dạy học phát triển tư duy lo gic của người học thông qua nội dung Tiến hoá

 

* Nội dung 14: Dạy học phần Sinh thái học

- Phân tích được nội dung phần Sinh thái học để thiết lập mối liên hệ giữa các khái niệm với nhau

- Thiết kế được các hoạt động dạy học nhằm giáo dục môi trường cho học sinh thông qua nội dung kiến thức phần Sinh thái học

- Thiết kế và thực hành giảng dạy các bài học trong phần Sinh thái học theo hướng tích cực

 

Tóm tắt nội dung môn học

Môn học phương pháp dạy học Sinh học cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất của việc dạy học Sinh học trong nhà trường phổ thông hiện nay.

Nội dung quan trọng đầu tiên người học phải biết đó là các đặc trưng cơ bản của bộ môn Sinh học. Các đặc trưng này không chỉ quy định  các nguyên tắc mà còn chi phối hệ thống phương pháp dạy học Sinh học.

Thông qua việc tìm hiểu về chương trình và nội dung sách giáo khoa Sinh học THPT, người học có thể xác định những nội dung quan trọng của chương trình, xác lập được mối liên quan về kiến thức giữa các khối lớp và với kiến thức ở bậc THCS, cũng như có thể phân định được nội dung kiến thức mới và  kiến thức khó trong chương trình.

Chương trình Sinh học THPT có nhiều chuyên ngành với nội dung kiến thức rất phong phú. Vì vậy, môn học giới thiệu các nguyên tắc và nội dung kiến thức cơ bản khi giảng dạy từng phần. Tuy không có một khuôn mẫu chung cho dạy học từng chuyên ngành nhưng có thể coi đây là những sự khác biệt quan trọng nhất khi giảng dạy các chuyên ngành khác nhau.

Trong quá trình giảng dạy, tính sáng tạo trong thiết kế bài giảng được đánh giá cao. Vì vậy, phương pháp khai thác các tài nguyên dạy học trong giảng dạy Sinh học cũng được hướng dẫn. Người học không những sử dụng thành thạo các nguồn sẵn có mà còn có thể tự xây dựng cho mình những tài liệu thiết thực khác.

Qua phần hướng dẫn giảng dạy giải bài tập di truyền, môn học cũng bổ sung cho người học một số kiến thức Toán học cơ bản nhất như một công cụ quan trọng để giải các bài tập Di truyền học.


 

Nội dung chi tiết môn học

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỔI MỚI CÁCH DẠY VÀ HỌC MÔN SINH HỌC

Nội dung 1: Quan điểm phát triển chương trình đào tạo và việc xây dựng kế hoạch bài giảng môn sinh học

1.1.            Các quan niệm về giáo dục và các cách tiếp cận trong phát triển chương trình đào tạo.

1.1.1.      Khái niệm về chương trình đào tạo

1.1.2.      Cách tiếp cận trong phát triển chương trình đào tạo

1.1.3.      Các bước phát triển chương trình đào tạo

1.2.            Các bước xây dựng kế hoạch bài giảng môn Sinh học theo quan điểm phát triển

1.2.1.      Phân tích tình hình

1.2.2.      Xác định mục tiêu

1.2.3.      Sắp xếp nội dung

1.2.4.      Lựa chọn phương pháp và phương tiện dạy học

1.2.5.      Lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá

Nội dung 2: Chương trình và sách giáo khoa môn sinh học  bậc THPT

2.1. Đổi mới chương trình và sách giáo khoa

2.1.1. Căn cứ khoa học và thực tiễn của việc đổi mới chương trình và SGK

2.1.2. Nguyên tác đổi mới chương trình và SGK

2.2. Chương trình môn Sinh học bậc THPT

2.2.2. Chương trình Sinh học 10

2.2.3. Chương trình Sinh học 11

2.2.4. Chương trình sinh học 12

2.3. Sách giáo khoa môn Sinh học bậc THPT

2.3.1. Cấu trúc bài học theo sách giáo khoa môn Sinh học

2.3.2. Những điểm mới và khó trong sách giáo khoa môn Sinh học mới

2.3. Định hướng cách dạy và học theo chương trình và sách giáo khoa môn Sinh học bậc THPT

2.3.1. Định hướng cách dạy của giáo viên

2.3.2. Định hướng cách học của học sinh

2.3.3. Định hướng cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Nội dung 3: Một số định hướng đổi mới cách dạy và học môn Sinh học

3.1. Dạy học sinh cách học

3.1.1. Học cách thu thập thông tin

3.1.2. Học cách xử lí thông tin

3.1.3. Học cách lưu trữ thông tin.

3.2. Dạy cách tích hợp kiến thức

3.2.1. Tích hợp kiến thức giữa các môn học như toán với sinh, hoá sinh, lí sinh, tin sinh vv..

3.2.2. Tích hợp kiến thức giữa các phân môn trong sinh học.

3.3. Dạy cách thiết lập các mối liên hệ

3.3.1. Liên hệ kiến thức theo chủ đề trong một bài học, giữa các bài, các chương và các phân môn trong sinh học

3.3.2. Liên hệ giữa kiến thức mới với kiến thức đã biết

3.3.3. Liên hệ kiến thức học được với việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống

3.4. Dạy cách thực hành hướng dẫn thí nghiệm sinh học

3.4.1. Dạy các bài thực hành sinh học

3.4.2. Dạy thí nghiệm sinh học

3.4.3. Dạy học thông qua các tình huống giả định

Nội dung 4: Dạy học các bài thực hành thí nghiệm

4.1. Vai trò ý nghĩa của các bài thực hành thí nghiệm trong chương trình Sinh học

4.2. Qui trình tiến hành một bài thực hành, thí nghiệm

4.3. Hướng dẫn học sinh tiến hành thực hành thí nghiệm

4.3.1. Mục tiêu của bài thực hành

4.3.2. Yêu cầu chuẩn bị đối với bài thực hành

4.3.3. Hướng dẫn qui trình và viết tường trình thí nghiệm

4.4. Đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm

Nội dung 5: Sử dụng sơ đồ bảng biểu trong dạy học sinh học

5.1. Vai trò của việc sử dụng sơ đồ bảng biểu trong dạy học Sinh học

5.2. Các dạng sơ đồ bảng biểu trong dạy học môn sinh học

5.3. Sử dụng sơ đồ bảng biểu trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Nội dung 6: kiểm tra đánh giá trong dạy học sinh học

6.1. Mục tiêu kiểm tra đánh giá trong dạy học môn sinh học

6.2. Các hình thức kiểm tra đánh giá môn Sinh học

6.3. Kiểm tra đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan

6.4. Kiểm tra đánh giá như một phương pháp dạy học phát triển năng lực tư duy của người học

Nội dung 7: Thực hành soạn giáo án và giảng dạy

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ SINH HỌC

Nội dung 8: Dạy học phần “Giới thiệu chung về thế giới sống”

8.1. Đặc điểm nội dung phần “Giới thiệu chung về thế giới sống”

8.1.1. Vị trí của nội dung “Giới thiệu chung về thế giới sống”

8.1.2. Hướng dẫn học sinh cách học môn sinh học

8.2. Soạn giáo án và thực hành giảng dạy phần giới thiệu chung về thế giới sống

            8.2.1. Thực hành soạn giáo án

            8.2.2. Thực hành giảng dạy

Nội dung 9: dạy học phần sinh học tế bào và vi sinh vật

9.1. Đặc điểm nội dung phần Sinh học tế bào và Vi sinh vật học

9.1.1. Đối tượng nghiên cứu của Sinh học tế bào và vi sinh vật học

9.1.2. Thiết lập mối liên hệ cấu trúc chức năng trong dạy học Sinh học tế bào và Vi sinh vật học

9.1.2. Liên hệ thực tiễn trong dạy học phần Sinh học tế bào và Vi sinh vật học

9.2. Thực hành soạn giáo án và giảng dạy phần Sinh học tế bào và Vi sinh vật học

9.2.1. Soạn giáo án

9.2.2. Giảng dạy

Nội dung 10: Dạy học phần sinh lí học thực vật.

10.1. Đặc điểm nội dung phần “Sinh lí học thực vật”

10.1.1. Đối tượng nghiên cứu của Sinh lí học thực vật

10.1.2. Thiết lập mối liên hệ cấu trúc chức năng trong dạy học phần “Sinh lí học thực vật

10.1.3. Tích hợp kiến thức liên môn và phân môn trong dạy học phần “Sinh lí học thực vật

10.2. Thực hành soạn giáo án và giảng dạy phần “Sinh lí học thực vật

10.2.1. Thực hành soạn giáo án

10.2.2. Thực hành giảng dạy

Nội dung 11: Dạy học phần Sinh lí học động vật

11.1. Đặc điểm nội dung phần “ Sinh lí học động vật”

11.1.1. Đối tượng nghiên cứu của sinh lí học động vật

11.1.2. Một số vấn đề về điều hoà nội cân bằng

11.1.3. Giáo dục sức khoẻ thông qua dạy học phần “ Sinh lí học động vật”

11.2. Thực hành soạn giáo án và giảng dạy phần “ Sinh lí học động vật”

11.2.1. Thực hành soạn giáo án

11.2.2. Thực hành giảng dạy

Nội dung 12: Dạy học phần di truyền

12.1. Đặc điểm nội dung phần Di truyền

12.1.1. Con đường hình thành các học thuyết khoa học

12.1.2. Dạy học sinh tư duy nghiên cứu của các nhà khoa học thông qua các qui luật di truyền

12.1.3. Tích hợp kiến thức Toán xác suất thống kê trong dạy học các qui luật di truyền

12.2. Hướng dẫn giải các bài tập di truyền

12.2.1. Các công thức toán xác suất sử dụng để giải bài tập di truyền

12.2.2. Phân loại các bài tập di truyền

12.2.3. Hướng dẫn học sinh các bước giải bài tập di truyền

12.3. Thực hành soạn giáo án và giảng dạy phần Di truyền

12.3.1. Thực hành soạn giáo án

12.3.2. Thực hành giảng dạy

Nội dung 13: dạy học phần tiến hoá

13.1. Đặc điểm nội dung phần Tiến hoá

13.1.1. Vị trí của phân môn Tiến hoá trong chương trình Sinh học

13.1.2. Tiến hoá là sợi dây khâu nối giữa các phân môn Sinh học

13.2. Thực hành soạn giáo án và giảng dạy phần Di truyền

13.2.1. Thực hành soạn giáo án

13.2.2. Thực hành giảng dạy

Nội dung 14: Dạy học phần sinh thái học

14.1. Đặc điểm nội dung phần “Sinh thái học”

14.1.1. Thiết lập mối liên hệ giữa các khái niệm của Sinh thái học

14.1.2. Giáo dục môi trường thông qua dạy học phần “Sinh thái học”

14.2. Thực hành soạn giáo án và giảng dạy phần “Sinh thái học”

14.2.1. Thực hành soạn giáo án

14.2.2. Thực hành giảng dạy

Nội dung 15 : Thực hành giảng dạy

 

Tài liệu

1. Tài liệu chính

1.      Khoa Sư phạm, Tập bài giảng “Phương pháp dạy học Sinh học ở trường THPT, một số vấn đề lí luận và thực tiễn”

2.      Bộ Giáo dục và đào tạo, Sách giáo khoa  và Sách giáo viên Sinh học 10, 11, 12 bộ mới

 

2. Tài liệu tham khảo bắt buộc

1.      Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình và sách giáo khoa thí điểm môn Sinh học.

2.      Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, Lí luận dạy học Sinh học (phần đại cương), NXB Giáo dục, 2001.

3.      Nguyễn Đức Thành (chủ biên), Dạy học Sinh học ở trường THPT (Tập 1,2), NXB Giáo dục, 2004.

4.      W.D. Phillips, T.J. Chilton, Sinh học (Tập 1,2), NXB Giáo dục, 2002

 

9.3.  Tài liệu tham khảo lựa chọn

1.      Cambell, Biology (5th), Publishing McGraw-Hill

2.      Jeannette Vos, Gordon Gryen, Cách mạng học tập, NXB Văn hóa thông tin, 2004

3.      Susan Capel, Mairlin Leask and Tony Turner, Learning to teach in the secondary school, Publishing.

4.      Richard I. Arends, Learning to teach, Publishing McGraw-Hill

5.      “Học tập: một kho báu tiềm ẩn, Báo cáo gửi Unesco của hội đồng quốc tế về giáo dục thế kỉ XXI, NXB Giáo dục, 2003.

6.      Nguyễn Cảnh Toàn (Chủ biên), Quá trình dạy-tự học, NXB Giáo dục, 2001.

7.      Nguyễn Cảnh Toàn (Chủ biên), Học và dạy cách học, NXB Đại học Sư phạm, 2004.

8.      Edgar Morin, Phương pháp tri thức về tri thức, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

* Một số website:

Cẩm nang và chiến lược học tập: http://www.studygs.net/vietnamese/

Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://edu.net.vn/

Cách mạng học tập: http://www.thelearningweb.net

DiÔn ®µn d¹y häc: http://www.intel.org   ,  http://www.giaovien.net

Một số nguồn tài nguyên dạy học sinh học (dùng cho việc thực hành thiết kế giáo án điện tử):

http://biodidac.bio.uottawa.ca/

http://www.csun.edu/science/biology/index.html

           http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/

 

Tiêu chí đánh giá thực hành giảng bài

 

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

 

Chuẩn bị bài dạy

·        Xác định được mục tiêu

·        Xác định được trọng tâm nội dung

·        Tài liệu bổ trợ, tham khảo thích hợp

·        Tâm thế vững vàng

 

 

2

 

 

Triển khai giờ dạy

  • Tạo được bầu không khí học tập
  • Kích thích, lôi cuốn được người học tham gia học tập
  • Tạo được điểm “chốt”, “neo” nhấn trong giờ học
  • Tiến trình các bước triển khai nhịp nhàng
  • Vận dụng linh hoạt các kỹ thuật, PPDH
  • Phân bổ thời gian hợp lý cho các nội dung

 

 

4

 

 

Kỹ năng giao tiếp

  • Ngôn ngữ trong sáng, rành mạch. Không nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ cử chỉ, ánh mắt... hợp lý
  • Đặt câu hỏi, giải thích, thông báo rõ ràng, mạch lạc
  • Sử dụng âm điệu hợp lý
  • Khả năng liên hệ tốt

 

1

 

Kỹ năng quản lý lớp

  • Bao quát lớp tốt
  • Kiểm soát được các tình huống dạy học
  • Tổ chức tốt các hoạt động làm việc cá nhân/nhóm cho người học
  • Quản lý, chủ động về thời gian

 

1

 

Kỹ năng đánh giá

  • Vận dụng hợp lý các câu trả lời, phản hồi của người học phục vụ cho triển khai nội dung
  • Kiểm soát được những tín hiệu “hiểu/chưa hiểu” của người học để điều chỉnh kịp thời
  • Tạo môi trường khuyến khích người học đánh giá và tự đánh giá

 

1

 

Ý thức nghề nghiệp

  • Thể hiện sự nhiệt tình, hăng say, trách nhiệm cao
  • Thể hiện thái độ cầu thị, khiêm tốn, học hỏi
  • Cẩn thận, chu đáo, nghiêm túc trong việc chuẩn bị và khi giảng bài
  • Thể hiện khả năng tự điều chỉnh linh hoạt

 

1

Gửi bạn bè      Bản in
Các tin khác
©2008-2012 Copyright by University of Education, VNU. All right Reserved