Đề cương môn học » PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Số tín chỉ: 4

Mã môn học:

Năm thứ 4. Học kì: 7b

Môn học: Bắt buộc.

  Các môn học tiên quyết

            - Vật lí đại cương.

            - Giáo dục học.

- Tâm lí học.

- Lí luận dạy học.

- Phương pháp và công nghệ dạy học.

 Các môn học kế tiếp

            - Thực tập sư phạm

-  Khóa luận tốt nghiệp

 

Mục tiêu chung của môn học

1. Mục tiêu nhận thức

1.1. Mục tiêu nhận thức

 Sau khi học, sinh viên có thể:

a. Về kiến thức:

- có  kiến thức nền tảng, hiện đại của chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông.

- có hiểu biết sâu về chương trình vật lí phổ thông.

- phân tích các con đường hình thành kiến thức vật lí ở phổ thông theo phương pháp nghiên cứu đặc trưng của vật lí học .

- áp dụng các hình thức tổ chức dạy học đa dạng vào  tổ chức quá trình dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.

b. Về  kỹ năng

- triển khai phương pháp dạy học Vật lý và đổi mới phương pháp dạy học cho học sinh ở trường THPT.

- tổ chức, triển khai quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- sử dụng công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông.

c. Về thái độ

- có ý thức áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông.

- có ý thức học hỏi, làm việc cộng tác.

1.2. Các mục tiêu khác

- có khả năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí ở trường PT.

 

 

Tóm tắt nội dung môn học

Môn học nhằm xây dựng cho người học khả năng vận dụng các quan điểm của lý luận dạy học hiện đại vào dạy học Vật lý ở trường phổ thông. Phân tích hệ thống kiến thức Vật lý, con đường hình thành các kiến thức khái niệm vật lý, định luật vật lý, thuyết vật lý, từ đó tìm ra con đường hình thành kiến thức phù hợp với khả năng của học sinh, ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học Vật lý ở trường phổ thông.

Nội dung môn học tập trung vào các thành tố cơ bản của Vật lí ở trường phổ thông là: Khái niệm vật lí, định luật vật lí, thuyết vật lí, các ứng dụng khoa học kĩ thuật của Vật lí, giải bài tập vật lí  phổ thông và sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí. Ngoài ra, để nâng cao khả năng sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học, chương trình còn cập nhật các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lí.

Vấn đề phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đang được ngành giáo dục quan tâm, vì vậy chương trình còn bổ sung chuyên đề về phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí ở trường phổ thông. Chuyên đề này được cập nhật thường xuyên những kinh nghiệm của các nhà giáo đã và đang bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí.

Môn học chú trọng nâng cao về lí luận và giới thiệu các cách vận dụng LL&PPDH và chiến lược giảng dạy cho từng phần, từng nội dung của Vật lí ở phổ thông. Lựa chọn phương pháp phù hợp được tập trung phân tích và thực hành. Áp dụng các chiến lược dạy học hiệu quả dạy học theo kiểu nêu và giải quyết vấn đề, dạy học qua nghiên cứu được đặc biệt lưu ý.

 Học liệu:

1. Bắt buộc:

[1].     David Haliday. Cơ sở Vật lí  ( 6 tập). NXBGD, 2001.

[2].     Nguyễn Đình Cương. Thí nghiệm vật lí ở trường Trung học phổ thông. NXB GD,HN, 2002.

[3].     Phạm Kim Chung. Tập bài giảng PPDH Vật lí ở trường phổ thông. Khoa Sư phạm, ĐHQGHN, 2005.

[4].     Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế. Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSPHN, 2003.

[5].     Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSPHN, 2003.

[6].     Phạm Hữu Tòng. Lí luận dạy học vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSP HN, 2005.

[7].     SGK Vật lí 10  cải cách (Bộ cơ bản và bộ nâng cao), NXB GD, Hà Nội, 2006.

[8].     Sách giáo viên Vật lí 10 cải cách (Bộ cơ bản và bộ nâng cao). NXBGD, Hà Nội, 2006.

[9].     Sách giáo khoa Vật lí 10, 11. 12.

8.2. Tham khảo (B):

[10]. Gilles, Gaston Granger. Khoa học và các khoa học. NXB Thế giới, Hà Nội, 2002.

[11]. IA.I.Pê-Ren-Man (Người dịch:Thế Trường, Trần Văn Ba, Lê Nguyên Long). Vật lí vui (2 quyển). NXB GD, Hà Nội, 2000.

[12]. Phạm Hữu Tòng. Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. NXB ĐHSP, Hà Nội, 2003.

[13]. Lê Minh Triết, Đăng Mộng Lân. 7 bước đến vật lí học hiện đại. NXB Thanh niên, TP HCM, 2002.

[14]. Đào Văn Phúc. Lịch sử vật lí học. NXB GD, Hà Nội, 2003.

Website

[15]. http://physicsvn.org/

[16]. http://www.phy.mtu.edu/

[17]. http://www.teachnet.com/lesson/science/physics/physic12.html.

[18]. http://www.hcmupeda.edu.vn

8.3. Lựa chọn:

[19]. Hugh D.Yuong, Roger A. Feedman, A. Levis Ford. University physics. Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley, San Fancisco.

[20]. Feyman, Leighton, Sands. The Feyman-Lectuers on Physics. Addison Wesley, New Yok,1989.

[21]. Nguyễn Xuân Chánh, Lê Băng Sương.Vật lí với khoa học và công nghệ hiện đại. NXB GD, Hà Nội, 2003.

[22]. Đào Văn Phúc, Thế Trường, Vũ Thanh Khiết. Truyện kể về các nhà bác học vật lí.  NXB GD, Hà Nội, 2003.

Website

[23]. http://classicalmechanics.net/NewtonLows.htm

[24]. http://physics.webplasma.com/physicstoc.html

[25]. http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics

[26]. http://visualphysics.com/

[27]. http://www.hut.edu.vn.

Nội dung chi tiết môn học

Nội dung chi tiết môn học

Nội dung 1: Các phương pháp nghiên cứu  đặc trưng của Vật lí học ở  phổ thông

1.1. Nội dung cơ bản của Vật lí học ở THPT 

1.2. Vật lí và các ngành khoa học khác 

1.3. Phương pháp nghiên cứu đặc trưng của Vật lí học ở phổ thông 

1.4. Thực hành: Xác định PP  nghiên cứu một số nội dung kiến thức VL cụ thể.

Nội dung 2 : Dạy học các khái niệm Vật lí, các đại lượng Vật l í  

2.1. Khái niệm Vật lí

2.2. Đại lượng Vật lí  

2.3. Thực hành: Xác định con đường hình thành một số  khái niệm    đại lượng VL.

 Nội dung 3 : Dạy học các định luật Vật lí

3.1. Định luật Vật lí.

3.2. Phương pháp dạy học các định luật Vật lí.

3.3. Thực hành: Xác định con đường hình thành một số  định luật Vật lí.

Nội dung  4: Dạy học các thuyết Vật lí

4.1.  Thuyết Vật lí

4.2. Phương pháp dạy học các thuyết Vật lí

4.3. Thực hành: Xác định con đường hình thành một số  thuyết Vật lí.

Nội dung 5: Dạy học những ứng dụng kỹ thuật của Vật lí

5.1. ứng dụng kỹ thuật của Vật lí

5.2. Các con đường nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật của Vật lí trong dạy học

5.3. Thực hành: Xác định con đường nghiên cứu một số  ứng dụng KHKT của VL.

Nội dung 6: Dạy các bài tập Vật lí

6.1. Mục đích sử dụng bài tập Vật lí trong dạy häc

6.2. Phân loại bài tập Vật lí

6.3. Phương pháp giải bài tập Vật lí

6.4. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học Vật lí

6.5. Thực hành: Xác định chiến lược giải một số loại bài tập Vật lí và hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lí ở phổ thông.

Nội dung 7: Dạy học Thí nghiệm Vật lí

7.1. Thí nghiệm Vật lí

7.2.  Phương pháp sử dụng thí nghiệm dạy học Vật lí

7.3. Thực hành: Sử dụng thí nghiệm trong dạy học Vật lí.

Nội dung 8: Thực hành dạy học các thành tố cơ bản của Vật lí

8.1. Xây dựng hồ sơ bài dạy

8.2. Thực hành: Soạn giảng

Nội dung 9: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí

9.1. ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí

9.2. Các hỗ trợ cơ bản của phần mềm trong dạy học nói chung 

9.3. Sử dụng máy vi tính và các phần mềm trong dạy học Vật lí

9.4. Thực hành: Xây dựng bài giảng điện tử, sử dụng một số phần mềm trong DH VL.

Nội dung 10: Phân tích chương trình VL ở THPT  

10.1. Phân tích chương trình Vật lí Trung học phổ thông 

10.2. Phân tích nội dung và phương pháp dạy học một số đề tài cụ thể.

10.3. Thực hành: Phân tích chương trình theo các đề tài cụ thể VL ở phổ thông.

Nội dung 11: Thiết kế tiến trình và lập kế hoạch bài học trong DHVL ở THPT  

11.1. Thiết kế tiến trình dạy học Vật lí ở trường THPT 

11.2. Thực hành: Thiết kế tiến trình dạy học và lập  kế hoạch bài học VL ở phổ thông.

Nội dung 12: Thực hành soạn giảng 

 Thực hành: Soạn giảng nội dung cụ thể.

Nội dung 13: Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu Vật lí

13.1. Học sinh năng khiếu Vật lí và những cách thức phát hiện 

13.2. Những biện pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu Vật lí

13.3. Những tồn tại về bồi dưỡng học sinh giỏi ở Việt Nam hiện nay

13.4. Thực hành: Lựa chọn phương pháp dạy học, các loại bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập đối với học sinh năng khiếu.

Nội dung 14: Thực hành dạy học sinh năng khiếu Vật lí

 Thực hành: Soạn giảng 1 tiết  lí thuyết, 1 tiết bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập đối với học sinh năng khiếu.

Nội dung 15. Thực hiện đề tài nghiên cứu phương pháp dạy học Vật lí

15.1.       Hoàn thành bài tập lớn học kỳ

15.2.       Viết đề cương khoá luận và báo cáo khoa học

Kiểm tra lí thuyết.

 

Gửi bạn bè      Bản in
Các tin khác
©2008-2012 Copyright by University of Education, VNU. All right Reserved