Đề cương môn học » Chương trình, phương pháp dạy học Hóa học

              Khoá đào tạo : Cử nhân sư phạm ngành Hóa học

Tên môn học : Chương trình, phương pháp dạy học Hóa học

     Số tín chỉ : 4

Mã môn học :

Học kỳ : 7B

Môn học : Bắt buộc     

 

    Các môn học tiên quyết

- Các môn học về chuyên ngành Hóa học

- Tâm lý học 1

- Tâm lý học 2

- Giáo dục học đại cương

- Lý luận dạy học

- Phương pháp và công nghệ dạy học

- Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Thực hành sư phạm 1, 2

 Các môn học kế tiếp

- Thực tập sư phạm

- Khóa luận tốt nghiệp

    Mục tiêu môn học

1. Mục tiêu chung

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

Ø      Về kiến thức

- Hệ thống hoá được nội dung chính của chương trình môn hóa học ở bậc THPT.

- Phân tích được các phương pháp chung dạy học Hóa học THPT và các phần cụ thể của Hóa học THPT : Đại  cương - Vô cơ, Hữu cơ, Bài tập, Thí nghiệm.

- Trình bày được các ưu điểm, nhược điểm và các lưu ý của các kĩ thuật triển khai phương pháp dạy học các phần cụ thể của Hóa học THPT.

- So sánh được những ưu và nhược điểm của các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Hóa học của học sinh THPT.

Ø      Về kỹ năng

- Lựa chọn phương pháp và kĩ thuật triển khai phù hợp với nội dung bài học.

- Soạn và thiết kế bài giảng môn hóa học.

- Tổ chức dạy học trên lớp, ngoài giờ lên lớp.

- Lựa chọn hình thức, thiết kế bài kiểm tra kết quả phù hợp với đối tượng và nội dung từng phần học cụ thể.

Ø      Về thái độ

- Hình thành thái độ làm việc nghiêm túc, chuẩn xác khi chuẩn bị cũng như khi dạy học một bài hóa học.

- Hình thành lòng yêu nghề thực sự, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, thích hợp.

2. Các mục tiêu khác

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học (20)

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm (36)

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác (39)

- Rèn luyện kỹ năng  sử dụng thời gian hiệu quả (41)

 Tóm tắt nội dung môn học

                 Chương trình, phương pháp dạy học Hóa học là một  môn học bắt buộc trong quy trình đào tạo giáo viên Hóa. Môn học cung cấp cho sinh viên:

-         Những nội dung cơ bản của môn Hóa học, phương pháp chung dạy học Hóa học ở THPT hiện nay.

-         Cơ sở khoa học của việc lựa chọn và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học Hóa học ở THPT.

-         Cơ sở lý thuyết và các kỹ năng trong tổ chức điều khiển quá trình dạy học Hóa học ở THPT (kỹ năng thiết kế bài dạy, điều khiển tiết dạy trên lớp, xử lý tình huống trong dạy học Hóa, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của hs..)

-         Cơ sở lý thuyết,  kĩ năng lựa chọn giữa các hình thức kiểm tra đánh giá và thiết kế các bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn hóa học của hs.

 

Môn học được chia làm  4 chương:

-         Chương I.         Lý luận dạy học hóa học THPT.

-         Chương II.       Phương pháp dạy học hóa học THPT.

-         Chương III.      Hình thức tổ chức dạy học môn hóa học THPT.

-         Chương IV.      Phương pháp xây dựng bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn hóa học của học sinh THPT.

 

                                             

 

     Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN DẠY HỌC HOÁ HỌC THPT

1.1.            Một số vấn đề về chương trình môn Hoá học ở THPT

1.1.1.  Vị trí, vai trò của môn Hoá học trong chương trình THPT 

1.1.2.  Nội dung và cấu trúc của chương trình môn Hoá THPT

1.1.2.1.       Nguyên tắc xây dựng chương trình Hoá học THPT

1.1.2.2.       Nội dung và cấu trúc chương trình môn Hoá học THPT

1.2.   Quá trình dạy học Hoá học ở THPT

1.2.1.  Quá trình  dạy học Hoá học

1.2.2.  Các thành tố của quá trình dạy học Hoá học

1.2.2.1.       Mục tiêu dạy học Hoá học THPT

1.2.2.2.       Nội dung dạy học Hoá học THPT

1.2.2.3.       Phương pháp dạy học Hoá học THPT

1.2.2.4.       Tổ chức dạy học Hoá học THPT

1.2.2.5.       Đánh giá kết quả dạy học Hoá học THPT

1.3.    Mối quan hệ giữa môn Hoá học với một số môn học ở THPT

1.3.1.      Vật lý học

1.3.2.      Sinh học

1.3.3.      Địa lý học

1.4.            Mối quan hệ giữa chương trình Hoá học THPT với một số vấn đề giáo dục xã hội

1.3.1.      Giáo dục bảo vệ môi trường

1.3.2.      Giáo dục phòng chống ma tuý

1.3.3.      Giáo dục khoa học vô thần

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC THPT

2.1.      Phương pháp dạy học phần hóa Đại Cương

2.1.1.      Đặc điểm nội dung của phần hóa Đại Cương

2.1.2.      Phương pháp dạy học phần hóa Đại Cương

2.1.2.1.Các phương pháp dạy học phần hóa Đại Cương

2.1.2.2.Kĩ thuật triển khai phương pháp dạy học phần hoá Đại Cương.

2.2.      Phương pháp dạy học phần hóa Vô Cơ

2.2.1.      Đặc điểm nội dung của phần hóa Vô Cơ

2.2.2.      Phương pháp dạy học phần hóa Vô Cơ

2.2.2.1.Các phương pháp dạy học phần hóa Vô Cơ

2.2.2.2.Kĩ thuật triển khai phương pháp dạy học phần hoá Vô Cơ.

2.3.      Phương pháp dạy học phần hóa Hữu Cơ

2.3.1.      Đặc điểm nội dung của phần hóa Hữu Cơ.

2.3.2.      Phương pháp dạy học phần hóa Hữu Cơ.

2.3.2.1.Các phương pháp dạy học phần hóa Hữu Cơ.

2.3.2.2.Kĩ thuật triển khai phương pháp dạy học phần hoá Hữu Cơ.

2.4.      Phương pháp dạy học phần Bài tập Hóa học

2.4.1.      Đặc điểm của bài tập Hoá học ở THPT

2.4.2.      Phân loại, lựa chọn và sử dụng bài tập Hoá học trong dạy học

2.4.2.1.Cơ sở phân loại bài tập Hoá học

2.4.2.2.Lựa chọn và sử dụng bài tập Hoá học trong dạy học

2.4.3.      Xây dựng bài tập Hoá học

2.4.3.1.Xây dựng dựa trên bài tập mẫu

2.4.3.2.Xây dựng bài tập mới

2.4.3.3.Xu hướng phát triển các dạng bài tập

2.4.4.      Phương pháp dạy học phần Bài tập Hóa Học.  

2.4.4.1.Các phương pháp dạy học phần Bài tập Hóa Học.

2.4.4.2.Kĩ thuật triển khai phương pháp dạy học phần Bài tập Hóa Học.

2.5.      Phương pháp dạy học phần Thí nghiệm Hóa học.

2.5.1.      Đặc điểm của thí nghiệm Hóa học ở THPT.

2.5.2.      Phương pháp dạy học phần Thí nghiệm Hóa học.

2.5.2.1.            Các phương pháp dạy học phần thí nghiệm ở THPT.

2.5.2.2.            Kĩ thuật triển khai phương pháp dạy học phần thí nghiệm ở THPT.

2.5.2.3.            Một số thí nghiệm có ý nghĩa thực tế trong cuộc sống có liên quan tới bài học và phương pháp dạy học tương ứng.

2.5.2.4.Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng, mô phỏng một số thí nghiệm.

    CHƯƠNG 3: HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC THPT

3.1.      Dạy học trên lớp môn hóa học THPT

3.1.1.      Nhiệm vụ và nguyên tắc của các kiểu bài lên lớp Hoá học

3.1.1.1.            Dạy học bài mới

3.1.1.2.            Luyện tập

3.1.1.3.            Thực hành

3.1.1.4.            Kiểm tra

3.1.2.      Lập kế hoạch dạy học

3.1.2.1.            Lập kế hoạch dạy học cả năm học

3.1.2.2.            Lập kế hoạch dạy học một chương

3.1.2.3.            Lập kế hoạch dạy học một bài - soạn giáo án

3.1.3.      Các bước lên lớp một buổi dạy hóa học

3.1.3.1.            Mở đầu bài học và PP dạy học để mở đầu bài học

3.1.3.2.            Triển khai nội dung và PP dạy học đặc thù

3.1.3.3.            Hệ thống kiến thức và PP dạy học để chốt kiến thức

3.2.      Dạy học ngoài giờ lên lớp môn hóa học THPT

3.2.1.      Nhiệm vụ và nguyên tắc của dạy học ngoài giờ lên lớp

3.2.1.1.            Sáu nhiệm vụ cơ bản của dạy học ngoài giờ lên lớp

3.2.1.2.            Năm nguyên tắc của dạy học ngoài giờ lên lớp

3.2.2.      Các hình thức tổ chức  và PP dạy học ngoài giờ lên lớp

3.2.2.1.            Thi học sinh giỏi Hoá học

3.2.2.2.            Tham quan, học tập

3.2.2.3.            Câu lạc bộ Hoá học

3.2.3.      Hướng dẫn học sinh tự học môn Hoá học THPT

CHƯƠNG 4: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HOÁ HỌC CỦA HỌC SINH THPT

4.1.      Thiết kế câu hỏi tự luận

4.1.1.      Mục đích của câu hỏi tự luận

4.1.2.      Thiết kế câu hỏi tự luận

4.1.3.      Cách sử dụng câu hỏi tự luận

4.2.      Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan

4.2.1.      Mục đích của câu hỏi trắc nghiệm khách quan

4.2.2.      Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan

4.2.3.      Cách sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan

4.3.      Thiết kế bài kiểm tra

4.3.1.      Mục đích của một bài kiểm tra

4.3.2.      Thiết kế  một bài kiểm tra

4.3.2.1.            Kiểm tra 15’

4.3.2.2.            Kiểm tra 1 tiết

4.3.2.3.            Kiểm tra học kì

Tài liệu

                                                            Tài liệu chính

[1]. Vũ Ngọc Ban, Lê Chí Kiên, Trần Thạch Văn, Tập bài giảng môn phương pháp dạy học Hóa học, Khoa Sư phạm - ĐHQGHN, 2005.         

[2]. Nguyễn Cương, Phương pháp dạy học Hóa học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001.

[3]. Nguyễn Cương - Dương Xuân Trinh - Trần Trọng Dương, Thí nghiệm thực hành - Lý luận dạy học Hóa học, Nhà xuất bản Giáo dục, 1980.

                                                            Tài liệu tham khảo bắt buộc

[4]. Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ sách giáo khoa, Bộ sách giáo viên Hóa lớp 10,11, 12 (theo chương trình  Chuẩn và nâng cao)

[5]. Bộ giáo dục và đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên (thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 trung học phổ thông theo chương trình SGK Hóa nâng cao và SGK Hóa chuẩn)

[6]. Lê Trọng Tín, Phương pháp dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông trung học, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.

                                                            Tài liệu tham khảo lựa chọn

[7].             Hoàng Nhâm, Hóa học Vô cơ Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.

[8].             Hoàng Nhâm, Hóa học Vô cơ Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.

[9].             Trần Văn Nhân, Hóa Lí Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.

[10].         Trần Văn Nhân, Hóa Lí Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.

[11].          Phan Tống Sơn, Cơ sở Hóa học Hữu cơ Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục.

[12].          Phan Tống Sơn, Cơ sở Hóa học Hữu cơ Tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục.

[13].         Richard I. Arends, Learning to teach, Publishing McGraw-Hill.

[14].          http://edu.net.vn

[15].          http://www.thelearningweb.net

[16].          http://www.csun.edu.science/chemistry/

[17].          http://www.webelements.com/

[18].          http://chemistry.about.com/

[19].          http://www.chem.ucla.edu/chempointers.html

[20].          http://www.organicworldwide.net/

[21].          http://www.univ-pau.fr/~darrigan/chimie/20.vn.html

[22].          http://www.anachem.umu.se/eks/pointer.htm

 

      Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

- Thiếu một điểm thành phần, không có điểm hết môn.

- Các bài tập làm theo đúng qui định yêu cầu của giảng viên, phải nộp đúng hạn, có thể làm lại không quá 2 lần (nếu muốn có điểm cao hơn hoặc phải làm lại khi không đạt yêu cầu).

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 10% tổng số giờ)

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết cho môn học.

- Khuyến khích việc tự nghiên cứu, chủ động trong đăng kí trình bày kết quả nghiên cứu trong các buổi xemina, thảo luận nhóm.

 

Gửi bạn bè      Bản in
Các tin khác
©2008-2012 Copyright by University of Education, VNU. All right Reserved