Chương trình đào tạo » Sư Phạm Toán học

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Toán học nhằm trang bị cho người học:

- Các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học;

- Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về toán học;

- Các kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục và sư phạm.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình nhằm giúp người học có được:

- Kỹ năng sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về toán học và dạy học toán;

- Kỹ năng tự học và học tập suốt đời;

- Khả năng tư duy sáng tạo, cách tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Kỹ năng tìm kiếm và tự tạo việc làm.

1.3. Về năng lực

Sau khi học xong chương trình, người học có thể:

- Làm công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;

- Làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu;

- Làm việc tại các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh;

- Tiếp tục học lên ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ.

1.4. Về thái độ

Chương trình nhằm hình thành ở người học:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo;

- Yêu nghề, nhiệt tình trong công tác;

- Ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 135 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 25 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          39 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                           09 tín chỉ

 + Bắt buộc:                                                       05 tín chỉ                 

 +  Tự chọn:                                                        04/20 tín chỉ

- Khối kiến thức nghiệp vụ:                                                27 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                       05 tín chỉ

 

 

Xem khung chương trình đào tạo  

Tệp đính kèm     Gửi bạn bè
Các tin khác
©2008-2012 Copyright by University of Education, VNU. All right Reserved