Thạc sĩ Sư phạm Sinh học » Thạc sĩ Sư phạm Sinh học

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức:

Cung cấp kiến thức nền tảng, hiện đại của chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Sinh học;

Cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại của  Sinh học. 

Về  kỹ năng:

Xây dựng và phát triển chương trình Sinh học.

Triển khai phương pháp dạy học Sinh học và đổi mới phương pháp dạy học môn Sinh học cho các đối tượng khác nhau.

Về năng lực:

Hình thành năng lực xây dựng chiến lược dạy học (Phát triển chương trình; đánh giá trong dạy học; tổ chức quá trình dạy học).

Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học.

Phát triển năng lực  sử dụng công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học giáo dục.

Có thể giảng dạy tốt môn Sinh học và tham gia quản lí, thiết kế chương trình môn Sinh học ở các trường Cao đẳng, Đại học, Trung học Phổ thông.

Học xong chương trình Thạc sĩ Sư phạm Sinh học, người học có khả năng dạy tốt môn Sinh ở bậc phổ thông, cao đẳng, đại học, và có khả năng học tiếp ngành Sinh học ở bậc học cao hơn.

Về nghiên cứu khoa học:

Giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học.

Nghiên cứu khoa học giáo dục và phương pháp dạy học các bộ môn thuộc  ngành Sinh học.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Sư phạm Sinh học

+ Tên tiếng Anh: Master in Biology Education

2. Môn thi tuyển sinh

Môn thi Cơ bản:   Lí luận dạy học.

Môn thi Cơ sở:          Sinh học cơ sở..

Môn Ngoại ngữ:   Trình độ B, một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ sẽ phải tích lũy:               59 tín chỉ,

Trong đó:

Khối kiến thức chung bắt buộc:    11 tín chỉ

Triết học:                               04 tín chỉ

Ngoại ngữ chung:                      04 tín chỉ

Ngoại ngữ chuyên ngành:            03 tín chỉ

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:   38 tín chỉ

Khối kiến thức bắt buộc:             34 tín chỉ

Khối kiến thức lựa chọn:             4/22 tín chỉ

Luận văn thạc sĩ:                      10 tín chỉ

 

Tệp đính kèm     Gửi bạn bè
Các tin khác
©2008-2012 Copyright by University of Education, VNU. All right Reserved